petek, 18. januar 2019
POIŠČI
Najdi nas na Facebooku

Varuh gorske narave

Varuh gorske naraveProgram je namenjen pridobitvi strokovne usposobljenosti s področja varovanja gorske narave za ljudi, ki bodo znotraj planinskih društev spremljali in usmerjali različne dejavnosti (usposabljanje, vzdrževanje, označevanje in nadelava planinskih poti, oskrba in gradnja planinskih koč ...) v skladu z načeli varovanja gorske narave.

Program usposabljanja je namenjen pridobitvi strokovne usposobljenosti za:

 • ­vzpostavitev in vzdrževanje temeljne strokovne baze strokovnih delavcev v športu na področju planinstva na celotnem območju Slovenije, ki zagotavlja PZS in društvom možnost uspešnega delovanja na področju ohranjanja in varovanja narave,
 • vodenje odsekov za varstvo gorske narave in gorsko stražo v planinskih društvih (PD) in Meddruštvenih odborih (MDO),
 • dajanje pobud, pripravo mnenj in predlogov ter za izvajanje oziroma vodenje vseh programskih aktivnosti in projektov v PD in MDO na področju spoznavanja in varovanja gorske narave ter za sodelovanje s pristojnimi Zavodi za varstvo naravne dediščine,
 • načrtovanje, uresničevanje in izvajanje projektov Planinske zveze Slovenije in njenih komisij s sodelovanjem Komisije za varstvo gorske narave PZS, kot tudi projektov v sodelovanju s sorodnimi in nevladnimi organizacijami, ki s svojim delovanjem segajo v gorski svet (CAA, CIPRA, UIAA, CIAPM, MF in MW),
 • mentorje planinskih skupin kot oblika stalnega oziroma dodatnega licenčnega usposabljanja, s katerim pridobijo poglobljena znanja s področja spoznavanja in varovanja gorske narave,
 • za vodnike PZS, ki želijo poglobiti in razširiti znanja s področja spoznavanja in varovanja gorske narave in se tako usposobiti za načrtovanje in izvajanje različnih oblik planinske dejavnosti s poudarjeno naravoslovno vsebino,
 • za markaciste, alpiniste, gorske reševalce, ki bodo znotraj svojih odsekov oziroma postaj odgovorni za področje spoznavanja in varovanja gorske narave,
 • oskrbnike planinskih koč in njihove gospodarje, ki bi tako dodatno usposobljeni lahko učinkoviteje prispevali k varovanju gorske narave in zmanjševanju negativnih vplivov planinskih koč na okolje,
 • pripravo in izvedbo predavanj s področja spoznavanja in varstva gorske narave v okviru sistema usposabljanj Planinske zveze Slovenije.

Splošni cilji:

 • ­seznaniti se pomenom vsebin s področja spoznavanja in varovanja gorske narave za delovanje planinske organizacije,
 • doseči razumevanje pojmov, dejstev, procesov in zakonitosti s področja žive in nežive narave in pestrosti življenja,
 • pridobivanje dodatnih znanj, potrebnih za zaznavanje in razumevanje ekoloških pojmov,
 • razvijati odgovoren odnos do okolja in narave in spodbuditi interes za njegovo aktivno varovanje,­ vzpodbujati spoznanja, da je človek sestavni del narave,­ razvijati spoštovanje do vseh oblik življenja in razumevanje o medsebojni povezanosti žive in nežive narave,
 • spodbujati kritično presojanje o škodljivosti in negativnem vplivu pretiranih človekovih posegov v naravno okolje,
 • seznaniti se z globalnim pomenom gorskih ekosistemov,
 • vzpostaviti partnerstva pri aktivnostih za varovanje gorskega sveta.

Z usposabljanjem za strokovni naziv Varuh gorske narave želimo udeležence seznaniti:

 • ­s planinsko dejavnostjo in njeno organizacijo,
 • z namenom, nalogami in metodami dela udeležencev tečaja iz varstva gorske narave,
 • z delovanjem okoljskih nevladnih organizacij,
 • z naravi prijaznimi programi planinske dejavnosti,
 • z geografijo gorskega sveta,
 • s splošnimi ekološkimi pojmi,
 • z zakonskimi predpisi o varstvu narave v gorah,
 • z zavarovanimi območji in naravnimi parki,
 • z onesnaževanjem in uničevanjem gorske narave ter vplivi množičnega obiska,
 • z rastlinstvom v gorah in z zaščitenimi ter ogroženimi rastlinskimi vrstami,
 • z živalstvom v gorah in zaščitenimi ter ogroženimi živalskimi vrstami.

Licenčno usposabljanje obsega dodatno usposabljanje. Dodatno usposabljanje je namenjeno obnavljanju obstoječega znanja, seznanjanju z novimi predpisi in spoznanji na področju spoznavanja in varovanja gorske narave.

Usposabljanja organizira in izvaja samo Podkomisija za usposabljanje pri KVGN PZS.


PDF Knjižica akcij KVGN v letu 2017
© PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, 2019
AKTUALNO
20.12.2018
Ugodnejši lavinski trojček in/ali lavinska žolna za člane PZS
07.12.2018
Članarina PZS 2019 v znamenju pomoči pri gradnji koče na Korošici
15.11.2018
Vpis v Razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu
10.11.2018
Razpis za zbiranje predlogov za diplomo dr. Angele Piskernik za leto 2018
27.09.2018
Razpis usposabljanja za naziv Gorski stražar
Vse novice
KOLEDAR
Trenutno ni prihajajočih dogodkov!
Vsi dogodki

Planinska zveza Slovenije
Natura 2000